Praktijkdag Privacy en HR De nieuwe privacywet (AVG) & de consequenties voor HR & OR

Praktijkdag Privacy en HR

 

Datum
Dinsdag 30 januari 2018

Locatie
BOVAGhuis
Kosterijland 14
3981 AJ Bunnik

Prijs
€495.00 excl. BTW

Groepskorting ex BTW
2e inschrijving 10% korting €445.50
3e inschrijving 20% korting €396.00 
4e inschrijving 30% korting €346.50 
5e en verder    40% korting €297.00

Bij deelname ontvangt u gratis het boekje Privacy Proof HR,
met daarin alle regels overzichtelijk op een rij!!
 Bij deelname ontvangt u gratis het boekje Privacy Proof HR, met daarin alle regels overzichtelijk op een rij!!

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de gehele EU één nieuwe privacywet (AVG). Deze nieuwe wet heeft mega impact op al uw personeelsgegevens. Want als er één afdeling is die veel gegevens van medewerkers opslaat, verwerkt, bewerkt en deelt met derden dan is het HR wel.

De tijd dringt en kennis is nodig voor een Privacy Proof HR. Want er hangt HR en OR nogal wat boven het hoofd:

 • Privacy by design: zo min mogelijk persoonsgegevens verwerken, zo weinig mogelijk personen toegang geven en zo kort mogelijk bewaren.
 • Privacy impact assessment: privacy risico’s gestructureerd in beeld brengen, verslaglegging inclusief motivatie voor gemaakte keuzes.
 • Privacy Officer: voor veel organisaties wordt het verplicht om een privacy officer aan te stellen. Maar het is sowieso raadzaam hier iemand voor vrij te maken.
 • Beleidsregels De Zieke Werknemer: Op welke manier kan binnen de huidige privacyregelgeving omgegaan worden met persoonsgegevens van zieke werknemers.
 • Meldplicht datalekken: security en privacybewustzijn in de organisatie wordt steeds belangrijker. Niet alleen hackers zijn een risico, ook werknemers kunnen fouten maken.

U moet keuzes maken. Hoe registreert u gegevens van sollicitanten, functioneringsgesprekken, deelname aan opleidingen, persoonlijke ontwikkelplannen etc. En hoe om te gaan met het privacy mijnenveld rondom zieke medewerkers?

Werknemers krijgen bovendien meer rechten ten aanzien van hun persoonsgegevens.

Wij zetten het allemaal voor u op een rij.
Na de Praktijkdag Privacy Proof HR op 16 mei a.s. weet u waar u mee moet beginnen, om aan de nieuwe verplichtingen te voldoen en reputatieschade en flinke sancties te voorkomen.


200 deelnemers gingen u voor!! Beoordeeld met een 8.1!!

Deelnemers zelf over het congres Privacy Proof HR 16 mei jongstleden:

Anne Marie van den Ende, HR manager SCA Logistics BV:
'Er gaat heel wat op ons afkomen, deze dag biedt veel informatie en invalshoeken. 

Floor Verplak, Sr. HR controller, RTL Nederland:
'Boven verwachting goed congres.'

Jacqueline Meijer, Functioneel Beheerder, Stichting Spaarnesant:
'Actueel, ingewikkeld thema op een zeer boeiende wijze gepresenteerd, een aanrader!'

Hester Happel, bedrijfsjurist, RDOG (Regionale Dienst Gezondheidsorganisaties) Hollands Midden:
'Goed geheel, goede sprekers en ruim aandacht voor vragen vanuit de zaal.'

Joost Olsthoorn, OR en Europese OR voorzitter, Schindler Liften bv.: 
'Zeer leerzaam. Stemt tot nadenken. En geeft richtlijnen voor actie want de tijd dringt.'

09.30  
Ontvangst met heerlijke koffie en thee

10.00  
Opening door de dagvoorzitter

 • Privacy als hot topic de komende jaren
 • Spanningsveld tussen innovatie en privacy van werknemers
 • Stevige wet- en regelgeving die de HR van alle organisaties raakt. Nu beginnen!

Hester de Vries
Partner Kennedy Van der Laan
Voorzitter Vereniging Privacy Recht

10.10  
De Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • Basis en kernbegrippen. Direct en indirecte persoonsgegevens. Wat is verwerken, bewerken, herleidbaar, opslaan, delen?
 • Langs de privacy meetlat van proportionaliteit en subsidiariteit
 • Toestemming: geldige grondslag voor verwerking gegevens van werknemers?
 • Nieuwe verplichtingen: Accountability, Privacy Impact Assessment, Privacy by Design, Privacy Officer
 • Rol van de Autoriteit Persoonsgegevens: controles, boetes, pakkans, reputatieschade en afbreukrisico

Hester de Vries

10.50   Pauze

11.10  
Praktijkvoorbeelden: gevolgen voor alle
privacygevoelige HR-processen

 • Pre-employment screening, ID en BSN
 • Salarisadministratie, opleidingenregistraties, personeelsdossiers in ‘the cloud’, managementinformatiesystemen
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Cameratoezicht, personal devices, auto-trackers, vitaliteitsprogramma’s, enquêtes, smoelenboeken, oud- en pensioengerechtigde werknemers,
 • Reorganisaties, fusies, overnames, grensoverschrijdende doorgifte,

Hester de Vries

11.50  
Rechten van de medewerker en rol OR

 • Aandachtspunten hiërarchische verhouding werkgever en werknemer
 • Instemmingsrecht van OR. Formeel en informeel betrekken
 • Nieuw: het recht van de werknemer om te worden vergeten, zijn gegevens aan te passen, inzage en het recht op een afschrift
 • Controle op internetgebruik, e-mail, Facebook etc. en mogelijke arbeidsrechtelijke consequenties
 • Tijd voor een nieuw HR-privacy-portal systeem?

Advocaat Arbeids- en medezeggenschapsrecht, Kennedy Van der Laan

12.30   Vragensessie

12.45   Lunch

13.45  
Pijnpunten bij verzuim en privacy

 • Actualiteiten rondom privacy en zieke werknemers (Abrona)
 • Wat mag u nog wel vragen, registeren, verwerken? Hoe gaat u hier slim mee om?
 • Contracten met dienstverleners. Verlengde armconstructie bedrijfsarts.
 • UWV-vereisten en knelpunten privacy

Pascal Willems
Advocaat Arbeidsrecht en Sociaal Verzekeringsrecht WVO Advocaten

14.30   Middagpauze

14.45  Rol HR bij security en privacy-bewustzijn in de organisatie

 • Menselijke fouten, HR en de meldplicht datalekken (1 januari 2016)
 • Creëren van awareness, een cultuur waarin incidenten worden gemeld
 • Gerichte voorlichting aan medewerkers per gebruikersgroep; o.a. fishingmails, cyber attacks, devices
 • Implementatie en communicatieplan meldplicht datalekken/AVG

Pauline Recourt
Privacy Officer, Randstad Groep Nederland bv

15.30  
Privacy Impact Assessment (PIA): praktijkoefening

 • De PIA is een goede HR-tool. Ook als u er niet wettelijk toe verplicht bent
 • Modelvoorbeelden PIA’s
 • Hoe richt u uw werkprocessen op de PIA in?
 • Niet 1 PIA maar meerdere per maand
 • Binnen 1 jaar te doen: stappenplan implementatie en communicatie

Ellen Beem
Specialistisch Senior Adviseur Privacy, CDPO
, Dienst Justitiële Inrichtingen

16.15  
Tips voor een boost richting 25 mei 2018!

16.30   Afsluiting

Datum
Donderdag 12 oktober 2017


Locatie
BOVAGhuis
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik

Investering & korting
De investering voor deze praktijkdag bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Elke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. Bij deelname ontvangt u gratis het boekje Privacy Proof HR, met daarin alle regels overzichtelijk op een rij!!

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw  aanmelding sturen wij uiterlijk 3 weken voor aanvang een bevestiging, factuur en routebeschrijving. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de  locatie van de masterclass te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 21 september 2017. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.


Hester de Vries

Hester de Vries is een van de vooraanstaande Nederlandse deskundigen op het gebied van de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens.

Voorafgaand aan haar indiensttreding bij Kennedy Van der Laan in 2000 werkte Hester als onderzoeker bij het Instituut voor Informatietechnologie en Recht van de Vrije Universiteit van Amsterdam waar zij haar dissertatie voorbereidde over de juridische aspecten van telewerken en elektronische consumentendiensten. Na haar doctoraat werkte ze bij de Universiteit van Amsterdam waar zij een deskundig lid was van de SER-commissie die de Nederlandse regering adviseerde over personeelsinformatiesystemen. Daarna werd ze senior beleidsmedewerker bij – toen nog – de Registratiekamer, nu de Autoriteit Persoonsgegevens, waar zij o.a. een groot project begeleidde met betrekking tot gegevensverwerking in de financiële sector.

De praktijk van Hester richt zich op de vele aspecten van gegevens-beschermingsrecht en technologie in diverse sectoren, waaronder bijv. de gezondheidszorg en de financiële sector. Recent trad Hester op voor de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) in de civiele bodemprocedure die werd aangespannen door de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen tegen het Landelijk Schakelpunt (LSP), de private doorstart van het landelijk EPD. Hester adviseert veel bedrijven over privacycompliance projecten en de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming. Daarbij gaat het vaak om de rechtmatigheid van gegevensverwerking, waaronder de rechtmatigheid van personeelsvolgsystemen, biometrische toepassingen, waarschuwingsregisters, bewaartermijnen, maar ook om klantenprofilering en internationale doorgifte van persoons-gegevens.

Hester spreekt en schrijft regelmatig over het onderwerp. Zij is redacteur van het tijdschrift Privacy & Informatie en van Tekst&Commentaar Privacy- en telecommunicatierecht. Daarnaast is zij voorzitter van de Vereniging Privacy Recht.


Pascal Willems

Pascal Willems is als eigenaar van WVO Advocaten evenveel ondernemer als advocaat. Dat Pascal op het recht nooit is uitgekeken, is niet zo gek: zijn specialisme varieert van arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht (met de nadruk op ziekte en verzuim) tot incassozaken. Dat maakt hem bij uitstek tot een advocaat voor ondernemers én voor hun medewerkers. Ook als er bij overnames of reorganisaties complexe appeltjes zijn te schillen heeft Pascal zijn mes geslepen en al voor u klaarliggen. Verder staat Pascal beroepsbeoefenaren bij als het tuchtrecht in het geding is.
Pascal geeft lezingen en trainingen en klimt hij graag in de spreekwoordelijke pen om een artikel te schrijven. Zo publiceert hij o.a. in het vakblad ‘TBV (Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde), voor diverse tijdschriften van Kluwer en Vakmedianet en is hij mede-auteur van het boek Arbowetgeving voor P&O’ers.
Pascal is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Resort Arnhem (VAARA) en van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVAR).


Pauline Recourt

Pauline Recourt studeerde rechten aan de Universiteit van Leiden.

Na tien jaar allround als bedrijfsjuriste in de uitzendbranche te hebben gewerkt, heeft zij zich in de afgelopen 2 jaar bij Randstad Groep Nederland gespecialiseerd in de actuele en op handen zijnde privacywetgeving.

Pauline vindt het een uitdaging om HR, OR en organisaties te adviseren over de mogelijkheden van het gebruik van persoonsgegevens zonder de privacywetgeving te overtreden. Met haar praktische en "out of the box" aanpak zal zij u tijdens dit congres pro-actief door de nieuwe wet en regelgeving heen loodsen.

Pauline is altijd breed inzetbaar geweest op verschillende rechtsgebieden waaronder arbeidsrecht, contractenrecht (w.o. aanbestedingen), Cross border staffing, gelijke behandeling, ICT-gerelateerde zaken en privacy. Als bedrijfsjuriste werkte zij voor Randstad ondermeer bij Adecco Group Nederland, Vedior Uitzendbureau en Tempo-Team.


Ellen Beem

Dr. Ellen Beem CDPO is werkzaam als Specialistisch Senior Adviseur Privacy bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie Veiligheid en Justitie. Ze heeft een ruime ervaring binnen het P-domein, onder andere als bedrijfspsycholoog en als senior consultant. Ze is directeur geweest van een adviesbureau met een specialisatie in het implementeren van IT in domein van HR. Daarna is haar aandachtsgebied langzaam verschoven naar “het leren omgaan” met persoonsgegevens. Bescherming van privacy is niet nieuw. Toch zullen de nieuwe ontwikkelingen binnen privacywetgeving een uitdaging vormen voor elke (HR) manager.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw  aanmelding sturen wij uiterlijk 3 weken voor aanvang een bevestiging, factuur en routebeschrijving. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de  locatie van de masterclass te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 9 januari 2018. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.